RONAL CR s.r.o., Jungmannova 1117, 50601 Jicin, Česka Republika, („RONAL“) a její dceřinné a sesterské společnosti kladou velký důraz na ochranu vašich dat a vaše osobní údaje získávají, zpracovávají a využívají výhradně v souladu se zásadami švýcarského spolkového zákona o ochraně dat („ZOD“) a s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů („ONOÚ-EU“) a se zásadami popsanými v následujícím textu.

Pro využívání našeho internetového obchodu, který se nachází na adrese www.ronal-wheels.com, platí následující prohlášení o ochraně dat. Pro přijetí tohoto prohlášení o ochraně dat klepněte, prosím, na tlačítko „Přečetl(a) jsem si zásady ochrany dat a přijímám je“.

 

1.                            Všeobecné informace k zpracování vašich údajů

Osobní údaje jsou veškeré údaje, jež se vztahují k určité nebo určitelné fyzické nebo právnické osobě. Mezi ně náleží například název vaší společnosti a jména vašich zaměstnanců, která nám byla sdělena, vaše telefonní číslo, vaše poštovní či e-mailová adresa a rovněž údaje vztahující se k platebnímu styku.

 

Vaše osobní údaje nebo osobní údaje vašich zaměstnanců nebo zákazníků a dodavatelů („osobní údaje“) získáváme, zpracováváme a využíváme pouze v rozsahu, ve kterém jste nám tyto (i) sdělili v rámci založení obchodního vztahu (otevření on-line účtu pro využívání internetového obchodu) a (ii) ve kterém využíváte náš internetový obchod.

 

2.                           Vaše údaje, které zpracováváme

Když založíte uživatelský účet v našem internetovém obchodě a internetový obchod aktivně používáte, sdělujete nám tím různé osobní údaje. K tomu náleží zvláště následující údaje:

-          Vaše jméno a kontaktní údaje (poštovní a e-mailová adresa a vaše telefonní číslo). Jestliže u nás založíte uživatelský účet jakožto zaměstnanec nějakého podniku, údaje o vaší osobě a funkci v rámci tohoto podniku;

-          Další identifikační údaje předané vámi v rámci procesu zakládání účtu (např. IP adresa, anonymizované záznamy serverů a hesla [přičemž tato pro nás zůstávají zašifrována], bitový řetězec pro proces resetování hesla atd.);

-          Vaše peněžní údaje (např. informace vyžadované pro platební účely, jako jsou číslo kreditní karty nebo historie plateb);

-          Námi generované informace o vás, když vám poskytujeme naše služby;

-          Různorodá doporučení a obchodní sdělení, která vám můžeme občasně elektronicky zasílat; a

-          Veškeré další údaje, které nám předáte v souvislosti s využíváním internetového obchodu.

 

3.                           Jak zpracováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje používáme pouze za účelem správy vašeho uživatelského účtu a vykonávání vámi využívaných funkcí internetového obchodu, konkrétně informativní využívání internetového obchodu, využívání zabudovaných vyhledávacích funkcí, požadavky na nabídky a sestavování nabídek, on-line vyřizování objednávek a udržování archivu objednávek. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat zvláště za následujícími účely:

               -        ke komunikaci s vámi;

-          k poskytování služeb pro vás v rámci našeho internetového obchodu;

-          k administrativnímu zpracovávání našeho obchodního vztahu s vámi;

-          k optimalizaci funkcí webových stránek našeho internetového obchodu vč. sledování a vyhodnocování jeho využívání (viz rovněž další informace pod bodem 7, Analýza internetového provozu a soubory cookies, doplňkové moduly sociálních sítí);

-          k přiměřené propagaci našich služeb (vč. zasílání oznámení, pozvánek na akce, doporučení nebo podobných aktuálních zpráv);

-          k vyhovění požadavkům regulatorních předpisů a požadavků na správu rizik (zvláště k právně prokazatelnému zajištění vlastních podkladů a nároků).

 

4.                           Předávání údajů třetím osobám a využívání údajů třetími osobami

4.1               Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám, jestliže k tomu (i) nejsme vázáni zákonem nebo (ii) jste nám k tomu nedali své svolení.

4.2              Náš internetový obchod pro nás provozuje společnost BMF Media Information Technology GmbH, Bürgermeister-Fischer-Strasse 9-11, 86159 Augsburg, Německo („BMF“). Když navštívíte a využíváte náš internetový obchod, předáváte proto své osobní údaje přímo společnosti BMF v Německu. Při tomto tzv. zakázkovém zpracování dat je společnost BMF smluvně povinna zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro nás, tzn. pouze ke stejným účelům, jak nám je dovoleno, a při dodržování dalších podmínek stanovených zákony na ochranu osobních údajů (vč. nezbytných bezpečnostních opatření), a nakonec je při zpracování objednávek předávat dále příslušným místním prodejním místům společnosti RONAL.

Společnost BMF využívá svého poskytovatele hostingových služeb: LEW TelNet GmbH, Oskar-von-Miller-Straße 1b, 86356 Neusäß.

4.3              Vaše osobní údaje můžeme sdělovat i kontrolorům, jestliže je to po nás žádáno a vyžadováno zákonem.

 

5.                           Země, do kterých je možné vaše údaje předávat

V rámci poskytování a realizace vámi požadovaných služeb může za určitých okolností dojít k dalšímu předání vašich osobních údajů do zahraničí (jiným subjektům než společnosti BMF v Německu). Upozorňujeme na to, že v zahraničí může shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů podléhat jiným pravidlům, než stanoví platné předpisy ve Švýcarsku. V těchto případech provedeme přiměřená smluvní bezpečnostní opatření, aby eventuální příjemci údajů v zahraničí měli povinnost dodržovat stejný standard ochrany osobních údajů.

 

6.                           Bezpečnost vašich údajů

My a společnost námi pověřená k zakázkovému zpracování údajů, společnost BMF, používáme přiměřená technická a organizační preventivní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před jejich ztrátou nebo neoprávněným přístupem k nim. My a společnost BMF přijímáme zvláště následující technická a organizační opatření („TOO“):

-          Kontroly přístupu (fyzického), kontroly nosičů s osobními daty (pravidla k používání USB disků, inventarizace, uzamčení), kontroly oprávnění k přístupu a ukládání, protokolování uživatelských aktivit v IT systému;

-          Vaše informace jsou během přenosu v našem internetovém obchodě se softwarem Secure Sockets Layer (SSL), který vaše informace šifruje;

-          Přes náš internetový obchod budete obslouženi pouze tehdy, pokud zadáte své platné heslo. Je důležité, abyste své heslo odpovídajícím způsobem chránili před neoprávněným přístupem. Navíc dbejte na to, abyste se z internetového obchodu odhlásili vždy, když stránky s obchodem opouštíte;

 

7.                           Analýza internetového provozu a soubory cookies, doplňkové moduly sociálních sítí

Při vaší návštěvě našeho internetového obchodu využíváme tzv. soubory „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory ukládané vaším internetovým prohlížečem. Cookies neobsahují žádné informace, které by mohly bezprostředně identifikovat jednotlivého uživatele. Používání souborů cookies ve vašem prohlížeči můžete vypnout, můžete je ale také automaticky nebo manuálně mazat. Chtěli bychom vás upozornit na to, že naše internetové stránky poté již nemusí fungovat nebo nemusí fungovat podle předpokladů.

 

8.                           Informace, oprava, odstranění a kontakt

Dbáme na práva předmětných subjektů a odkazujeme v tomto ohledu na ustanovení popsaná v článcích 12-22 ONOÚ-EU, která jsou pro nás závazná. Můžete kdykoli zažádat naše dále uvedená kontaktní místa o bezplatnou informaci o údajích uložených k vaší osobě a rovněž ve vašem uživatelském účtu kdykoli sami nahlížet do vaší uživatelské historie pod rubrikou „Vaše objednávky“. Můžete požadovat také odstranění a opravu těchto údajů. Vaše údaje budou poté neprodleně odstraněny, resp. zablokovány, a to v případech, kdy na naší straně leží zákonem stanovené povinnosti k jejich uchování; v těchto případech jsou dané údaje sice uchovány, ale již nejsou zpracovávány, a to do zániku příslušné povinnosti k jejich uchování. Vyslouvením svého nesouhlasu můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s tímto prohlášením o ochraně dat.

 

9.                           Marketing

Vyhrazujeme si právo na to a vy souhlasíte s tím, abychom vám občasně zasílali marketingové zprávy o aktuálních produktech a službách nebo o novém vývoji u společnosti RONAL GROUP, a to elektronickou cestou nebo poštou. V každé takové zprávě od nás vám vždy poskytneme následující: (i) Bezplatnou a jednoduchou možnost odhlásit se opět z odběru našich zpráv (tzv. odkaz Unsubscribe) a (ii) naše úplné údaje o odesílateli, abyste nás v takových záležitostech mohli kdykoli kontaktovat.

 

10.                       Kontakt

Jsme vám rádi k dispozici pro účely dalších dotazů ohledně ochrany údajů a ohledně zpracování vašich osobních údajů a rovněž pro případ požadavků na poskytnutí informací. Můžete nás kontaktovat na adrese:

dataprivacy@ronalgroup.com nebo také na kontaktech uvedených v tiráži na našich internetových stránkách.

 

11.                       Změny

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně dat jednou za čas změnit. Změny budou vždy zveřejněny na této internetové stránce a budou vám při přístupu do internetového obchodu nebo v jiné přiměřené podobě předloženy k opětovnému odsouhlasení.

 

Stav: 08/2018