Všeobecné obchodní podmínky pro Ceskou republiku („Všeobecné podmínky“ nebo „Obchodní podmínky“)

spolecnosti RONAL CR s.r.o., se sídlem na adrese Jicín, Jungmannova 1117, PSC: 506 01, IC: 49812106, zapsané v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4863 („Dodavatel“), které se vztahují na obchodování Dodavatele se spolecnostmi („Odberatel“).

1. Predmet smlouvy, platnost techto Všeobecných podmínek, všeobecná ustanovení

a) Všechny dodávky a služby Dodavatele pro Odberatele budou probíhat výhradne v souladu s temito Obchodními podmínkami.

b) Žádné jiné všeobecné podmínky Odberatele, i když se od techto Obchodních podmínek nebudou odchylovat, nýbrž je budou doplnovat, se nestávají soucástí smlouvy, i když proti nim nebude vznesena výslovná námitka.

c) Tyto Obchodní podmínky rovnež platí pro všechny budoucí obchody s Odberatelem.

d) Návrhy ve forme prezentací produktu atp. v internetové prodejne na adrese www.ronal-wheels.com jsou návrhy podléhajícími potvrzení ze strany Dodavatele a nezakládají návrhy v právním smyslu, ledaže jsou tak výslovne oznaceny. Objednávka Odberatele provedená behem objednávání kliknutím na tlacítko „koupit“ zakládá závazný návrh na uzavrení smlouvy , , který Dodavatel muže dle svého výhradního uvážení schválit ve lhute 4 týdnu zasláním potvrzení objednávky v textové podobe nebo expedicí objednaného zboží, pricemž toto bude zakládat schválení návrhu na uzavrení smlouvy. Odberatel muže zmenit údaje o vybraných produktech a svou dodací adresu kdykoli behem procesu objednávání, a to až do okamžiku vyexpedování objednávky.

e) Po zadání objednávky bude Odberateli na uvedenou e-mailovou adresu zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Toto potvrzení nebude predstavovat schválení návrhu na uzavrení smlouvy, nýbrž pouze potvrzení toho, že Dodavatel návrh obdržel. Dodavatel zašle Odberateli údaje o objednávce (tj. produkty, ceny, množství atd.) v textové podobe spolu s potvrzením o obdržení objednávky. Všeobecné podmínky v upravovaném znení jsou k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu a jsou dostupné z internetové adresy (URL): http://shop-cz.ronal-wheels.com …... Dodavatel dále zašle Odberateli na jeho žádost aktuální znení Všeobecné podmínky, které se vztahují na príslušnou smlouvu.

f) Jednotlivá smluvní ujednání budou vyžadovat výslovné potvrzení ze strany Dodavatele v textové podobe (napr. formou dopisu, elektronické zprávy, faxu), jinak nebudou úcinná.

g) Ilustrace, nákresy, údaje o hmotnosti a rozmerech budou pouze informativní, ledaže budou výslovne oznacené za závazné.

h) Dodavatel si vyhrazuje všechna práva duševního vlastnictví, vcetne prípadných autorských práv, práv k softwaru a databázím, a majetkového práva k ilustracím, nákresum, odhadum nákladu, technickým výpoctum, návrhum a jiným dokumentum. Tyto nesmí být zprístupnovány tretím osobám bez výslovného písemného souhlasu Dodavatele a musí být na vyzvání nebo v prípade nezadání objednávky okamžite vráceny.

i) Dodavatel je oprávnen jednostranne menit tyto obchodní podmínky, pricemž takovou to zmenu Obchodních podmínek je Dodavatel povinen Odberateli oznámit prostrednictvím e-mailu. Odberatel je oprávnen v takovém prípade z tohoto duvodu závazek vypovedet písemne na adresu sídla Dodavatele nebo e-mailem na adresu info.cz@ronalgroup.com, a to ve výpovední dobe, která ciní 30 dnu ode dne dorucení oznámení o zmene obchodních podmínek.


2. Ceny, platební podmínky; potvrzení zustatku

a) Ceny jsou uvádeny v Kc, ledaže budou výslovne uvedeny v jiné mene.

b) Nebude-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, ceny jsou uvedeny v parite „ex works“, vcetne nakládky a zabalení v závode.

c) K cenám bude pripoctena dan z pridané hodnoty v zákonné výši.

d) V prípade neexistence zvláštní dohody bude platba provedena v hotovosti bez jakýchkoli odpoctu. Jakýkoli odpocet slev vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.

e) Právo prijímat smenky a šeky zustává výslovne vyhrazeno. V prípade prijetí se platba bude považovat za uskutecnenou pouze v prípade jejího úspešného vyinkasování. Poplatky spojené se slevou ponese Odberatel.

f) Potvrzení o zustatku vzájemných pohledávek ze strany Dodavatele je nezávazné, nicméne bude se považovat za uznané Odberatelem, ledaže Odberatel vznese písemnou námitku do trí týdnu od obdržení potvrzení o zustatku a Dodavatel se na toto výslovne odkáže pri poskytování potvrzení o zustatku.

g) Odberatel je oprávnen odeprít provedení plateb nebo provést jejich zapoctení oproti protinárokum Dodavatele v prípadech, kdy tyto protinároky Odberatele jsou nesporné, uznané Dodavatelem, nebo bylo o nich rozhodnuto soudem, že jsou právne závazné.

h) Dodavatel si vyhrazuje právo navyšovat cenu až o 5% puvodní fakturované cástky po uplynutí ctyr mesícu od uzavrení smlouvy, pokud se od uzavrení této smlouvy významné náklady a/nebo mzdy prokazatelne zvýšily v rozsahu predmetného navýšení ceny.

i) Odhady nákladu jsou nezávazné, ledaže jsou výslovne oznacené za závazné.

j) Objednatel je povinen dodavateli zaplatit vyúctovanou kupní cenu rádne a vcas. Pro prípad prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny zboží je dodavatel oprávnen úctovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné cástky za každý den prodlení. Zboží zustává vlastnictvím dodavatele až do doby úplného uhrazení kupní ceny dodaného zboží. Úhrada kupní ceny formou bezhotovostního bankovního prevodu je považována za splnenou teprve pripsáním príslušné cástky na bankovní úcet dodavatele.


3. Dodání

a) Dodací lhuta plyne ze smluv uzavrených mezi smluvními stranami. Její beh zacíná dnem zaslání potvrzení o obdržení objednávky. K dodržení dodací lhuty ze strany Dodavatele je treba, aby všechny obchodní a technické otázky mezi smluvními stranami byly vyrešeny, a aby Odberatel splnil všechny povinnosti, které splnit má, jako napr. dodání požadovaných dokumentu, úredních potvrzení a povolení, zproštení odpovednosti atd., a složení samostatne sjednané zálohy. Pokud k tomu nedojde, dodací lhuta bude odpovídajícím zpusobem prodloužena.

b) Dodací lhuta bude odpovídajícím zpusobem prodloužena (vcetne prípadné doby již predstavující prodlení) v prípade nepredpokládaných prekážek, které jsou mimo kontrolu Dodavatele (napr. nepríznivé povetrnostní podmínky, požáry, záplavy, politické nepokoje, stávky, výluky nebo nedodávky Dodavateli i pres vcas provedené a adekvátní pokrytí transakce) po dobu trvání predmetné prekážky plus primerené zahajovací období. Totéž platí i v prípadech, kdy tyto okolnosti nastanou u subdodavatelu. Dodavatel je povinen Odberateli okamžite oznámit okamžik zahájení a ukoncení existence techto prekážek. V takových prípadech je Odberatel oprávnen vyžádat si od Dodavatele vysvetlení, zda Dodavatel hodlá odstoupit, nebo provést dodávku v primerené lhute. Pokud takové vysvetlení nebude poskytnuto do dvou týdnu, Odberatel muže od smlouvy odstoupit. V prípade odstoupení je Dodavatel povinen okamžite vrátit platby, které již Odberatel provedl.

c) Dodací lhuta je dodržena, pokud dodávaná položka opustí závod Dodavatele pred uplynutím dodací lhuty a pokud Odberateli je oznámeno, že predmetná položka je pripravena k preprave. Pokud je preprava zdržena na žádost Odberatele nebo z duvodu na strane Odberatele, pak náklady vzniklé zdržením ponese Odberatel. Sem patrí zejména náklady na uskladnení v závode Dodavatele. Dodavatel je krome toho oprávnen od smlouvy odstoupit a/nebo nárokovat náhradu škody po marném uplynutí primerené doby.

d) Beh dodacích lhut u odlitku se zálisky zacíná až po kompletním dodání požadovaného množství zálisku bez poplatku a výdaju.

e) V prípade neexistence zvláštní dohody prevezme Odberatel na vyzvání objednané položky do ctyr mesícu. Pokud k prevzetí nedojde vcas, je Dodavatel oprávnen dodávané položky pripravené k vyexpedování uskladnit na náklady a riziko Odberatele a fakturovat je jako dodané. Po marném uplynutí primerené doby je Dodavatel oprávnen odmítnout další plnení smlouvy a požadovat 10 % hodnoty té cásti objednávky, která nebyla splnena, jakožto náhradu nákladu a ušlý zisk, nebo po marném uplynutí primerené doby je Dodavatel oprávnen od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat náhradu škody. Právo na doložení vzniku nižší škody je vyhrazeno Odberateli.


4. Výhrada vlastnického práva

a) Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k dodávané položce až do úplného splnení všech jeho nároku vyplývajících z príslušného obchodního vztahu s Odberatelem. Tato výhrada vlastnického práva se rovnež vztahuje na uznaný zustatek ve smyslu cl. 2. f) techto Všeobecných podmínek, pokud Dodavatel má za Odberatelem pohledávky na bežném úctu (výhrada práva k bežnému úctu).

b) Odberatel je oprávnen zpracovat a prodat dodávanou položku v rámci bežného obchodního styku. V prípade zabavení nebo jiného zásahu tretí osoby do dodávaných položek ve vlastnictví Dodavatele je Odberatel povinen Dodavatele okamžite písemne informovat, aby Dodavatel mohl v prípade nutnosti ucinit nezbytné právní kroky a návrhy. Pokud Dodavatel nebude moci dosáhnout odškodnení za vzniklé náklady vuci tretí osobe v rámci soudního rízení v souladu se zákonem c. 99/1963 Sb., obcanským soudním rádem, ve znení pozdejších predpisu, Odberatel odpovídá za takové vzniklé náklady.

c) Odberatel tímto postupuje svuj nárok vyplývající z dalšího prodeje vyhrazeného zboží (bez ohledu na to, zda toto vyhrazené zboží bylo dále prodáno bez zpracování nebo po zpracování) Dodavateli jakožto zástavupro úcely zajištení, a na žádost Dodavatele je povinen uvedomit dlužníka o postoupené pohledávce a o tom, že k postoupení došlo z postoupené pohledávky a dlužníka o tom, že došlo k postoupení.

d) Ke zpracování a premene dodávané položky dojde jménem Dodavatele jakožto výrobce. Pokud tato výhrada vlastnického práva zanikne v dusledku spojení, tímto se sjednává, že Dodavatel nabude spoluvlastnického práva k tomuto nove vytvorenému predmetu.

e) Pokud Odberatel poruší smlouvu, zejména pokud se ocitne v prodlení s úhradou a v prípade protestovaných smenek a šeku, právo Odberatele na zpracování a další prodej dodávané položky zaniká. V takových prípadech je Dodavatel oprávnen dodávanou položku po predchozím upozornení odejmout zpet a volne s ní nakládat po písemném oznámení s primerenou odkládací lhutou. V takových prípadech je Odberatel povinen dodávanou položku na požádání ihned vrátit.

f) Je-li podán návrh na zahájení insolvencního rízení vuci majetku Odberatele, je Dodavatel oprávnen od smlouvy odstoupit a požádat o okamžité vrácení dodané položky.


5. Záruka

V prípade závažných právních a faktických vad dodání nových položek je Dodavatel pri vyloucení jakýchkoli dalších nároku za podmínek cl. 6 techto Všeobecných podmínek povinen poskytnout záruku v souladu s body a) a b) takto:

a) Faktické vady:

aa) Vzorky a/nebo dílenské nákresy zaslané Odberateli k revizi a kontrole se musí týkat pouze vzhledu, rozmeru, hmotnosti a použitelnosti.

bb) Pri výrobe odlitku se tolerance bežné ve velkovýrobe v oblasti tlakového lití, forem na lité železo apod. nebudou považovat za vady. Vyšší požadavky a strojní následné zpracování jednotlivých sérií dodávaných položek vyžadují výslovnou predchozí dohodu.

cc) Pokud dodávaná položka je vadná v dusledku okolností, které nastaly pred prevodem rizik, pak dle uvážení Dodavatele bude tato položka následne zdokonalena nebo opetovne dodána, pokud se zvolený typ náhradního plnení bude považovat za prijatelný pro Odberatele.

dd) Odberatel je povinen poskytnout Dodavateli požadovaný cas a príležitost k provedení všech následných zdokonalení a náhradních dodávek, jak to bude Dodavatel považovat za nezbytné. Jinak je Dodavatel zprošten odpovednosti za dusledky z toho plynoucí. Toto platit nebude, pokud náhradní plnení bude opetovne nejméne 2x vadné nebo pokud náhradní plnení je pro Odberatele neprijatelné. Pouze v naléhavých prípadech ohrožení provozní bezpecnosti nebo k zabránení neúmerne velké škody, kdy je Dodavatele nutno informovat okamžite, nebo pokud je Dodavatel v prodlení s odstranením vady, je Odberatel oprávnen vadu odstranit sám, nebo odstranením vady poverit tretí osobu, a požádat Dodavatele o náhradu nezbytných nákladu.

ee) V prípade oprávnené reklamace, ponese náklady na náhradní plnení (opravy nebo náhradní dodávka) vcetne expedice a primerených nákladu na odvoz a instalaci, Dodavatel; dále platí, že pokud to lze v závislosti na daném jednotlivém prípade duvodne požadovat, ponese Dodavatel i náklady na vyžádané poskytnutí montážních delníku a podpurného personálu.

ff) V zákonném rozsahu je Odberatel oprávnen odstoupit od smlouvy nebo má nárok na slevu z ceny, pokud Dodavatel pri zohlednení zákonných výjimek nechá primerenou lhutu k následnému zdokonalení a náhradnímu plnení v dusledku závažné vady marne uplynout, nebo náhradní plnení jinak selže. V prípade pouze drobné vady má Odberatel nárok jen na slevu ze sjednané ceny.

gg) Pokud je dodávaná položka (je-li Odberatelem nebo tretí osobou použita nesprávne) namontována nebo uvedena do provozu nesprávne, je s ní nesprávne nebo nedbale nakládáno, nebo není rádne udržována, záruka Dodavatele neplatí. Totéž platí v prípade bežného opotrebení a pri použití nevhodných provozních materiálu.

hh) Dodavatel neodpovídá za dusledky nesprávného následného zdokonalení provedeného Odberatelem nebo jím poverenou tretí osobou. Totéž platí pro zmeny v dodávané položce, které Odberatel provede bez predchozího souhlasu Dodavatele.

b) Právní vady:

aa) Pokud použitím dodávané položky dojde k porušení práv prumyslového vlastnictví nebo autorských práv v národním merítku, je Dodavatel povinen zajistit pro Odberatele na vlastní náklady právo na další používání a dodávanou položku musí upravit pro Odberatele prijatelným zpusobem k zamezení dalšího porušování techto práv. Pokud toto není možné zajistit za ekonomicky primerených podmínek nebo v primerené lhute, je Odberatel oprávnen odstoupit od smlouvy. Za techto podmínek je od smlouvy oprávnen odstoupit rovnež Dodavatel. Vedle toho Dodavatel odškodní Odberatele za nároky vznesené majitelem predmetných práv prumyslového vlastnictví, která jsou nesporná nebo o jejichž právní závaznosti bylo rozhodnuto príslušným soudem.

bb) Povinnosti Dodavatele z predchozího bodu aa) jsou konecné v prípade porušení práv prumyslového vlastnictví nebo autorských práv. Existují pouze pokud

- Odberatel okamžite oznámí Dodavateli vznesený nárok z porušení práva prumyslového vlastnictví nebo autorského práva;

- Odberatel poskytne Dodavateli primerenou soucinnost pri popírání vznesených nároku, nebo dovolí Dodavateli provést úpravy v souladu s bodem aa);

- právo na uplatnení všech opatrení v rámci vedení obhajoby, vcetne mimosoudního vyrovnání, se vyhrazuje pro Dodavatele;

- právní vady nevznikly v dusledku pokynu Odberatele a

- predmetné porušení práv nebylo zpusobeno tím, že Odberatel svévolne upravil dodávanou položku nebo ji použil zpusobem, který není v souladu se smlouvou.

c) Jakékoli použité produkty budou dodány s vyloucením jakékoli záruky.

d) Dodatecná odpovednost Dodavatele v dusledku faktických nebo právních vad existuje pouze v prípadech uvedených v cl. 6 b) techto Všeobecných podmínek.


6. Odpovednost

a) Nároky na náhradu škody v dusledku ušlého zisku, jiné majetkové újmy nebo jiné újmy, která nebyla zpusobena samotným dodávaným položkám, se vylucují. Toto vyloucení odpovednosti neplatí tam, kde Dodavatel, jeho nebo zástupci s delegovanou pravomocí jednali úmyslne nebo hrube nedbale, a tam, kde není dosažena garantovaná kvalita dané položky, pokud úcel záruky spocíval v zajištení Odberatele vuci škode, k níž nedošlo na samotné dodávané položce, a v rozsahu, v nemž bylo toto úcelem záruky. Jakákoli odpovednost Dodavatele nebo jeho zástupcu s delegovanou pravomocí za újmu zpusobenou ztrátou na živote, zranením nebo újmou na zdraví v dusledku nedbalostního porušení povinnosti Dodavatelenebo jeho zástupcu s delegovanou pravomocí, se nevylucuje ani neomezuje. Dále platí, že toto vyloucení odpovednosti se nepoužije v prípadech odpovednosti podle zákona c. 59/1998 Sb., o odpovednosti za škodu zpusobenou vadou výrobku, ve znení pozdejších predpisu (dále jen „Zákon o odpovednosti za škodu zpusobenou vadou výrobku“).

b) Odpovednost za škody se rídí príslušnými ustanoveními zák. c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník o.

c) Bez ohledu na predchozí odstavce platí, že Dodavatel ponese odpovednost v prípade zavineného porušení významných smluvních povinností, ovšem bude odpovídat pouze za škodu, která je pro danou smlouvu obvyklá a primerene predvídatelná. Významnými smluvními povinnostmi jsou povinnosti, jejichž plnení umožní v první rade rádné splnení smlouvy a jejichž porušení ohrozí dosažení úcelu smlouvy a z jejichž splnení muže Odberatel bežne vycházet.

d) V rozsahu, v jakém je odpovednost Dodavatele v souladu s predchozími odstavci vyloucena nebo omezena, toto platí i pro osobní odpovednost orgánu, zamestnancu, zástupcu a zástupcu s delegovanou pravomocí.


7. Zárucní doba

a) V prípade dodání nove vyrobených dodávaných položek, Dodavatel odpovídá za vady, které se vyskytnout do jednoho roku od dodání techto položek. Dodavatel poskytne záruku za náhradní plnení ve stejném rozsahu, v jakém platila pro puvodní dodávanou položku. Beh zárucní lhuty u náhradního plnení zacíná nanovo.

b) Zákonné lhuty platí pro úmyslné a podvodné jednání Dodavatele a v prípadech nároku na náhradu škody v dusledku protiprávního jednání nebo v prípadech jiných nároku vznesených na základe Zákona o odpovednosti za škodu zpusobenou vadou výrobku.


8. Místo plnení; místo konání soudního rízení; rozhodné právo; smluvní jazyk

a) Výhradním místem plnení veškerých povinností z tohoto smluvního vztahu je Jicín, Ceská republika.

b) Výhradním místem pro rešení všech sporu prímo ci neprímo vznikajících ze smlouvy, vcetne sporu ze šeku a smenek, bude príslušný soud v míste sídla Dodavatele. V rámci jakéhokoli inkasního rízení se vždy uplatní zákonem stanovené místo soudu.

c) Tato smlouva se rídí právním rádem Ceské republiky.

d) Tento dokument je vyhotoven ve dvou jazykových verzích. V prípade nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi má prednost anglická verze.Poslední aktualizace: cervenec 2014